M Paghadal

Founder/ Director

S Das

Jr. Laravel Developer

J Kidecha

Sales & Marketing

N Jagani

CTO

V Agrahri

Intern Laravel Developer

A Paghadal

Technical Advisor

N Godhani

UI / UX